Darbības virzieni

Būvniecība un arhitektūra

 • Arhitektūra
 • Būvkonstrukcijas
 • Rūpniecības ēkas un būves

Elektrotehnika, automātika, relejaizsardzība, sakari

 • Elektroapgāde
 • Elektropiedziņas
 • Optiskie sakaru kabeļi

Tehnoloģijas siltuma un elektroenerģijas ražošanā

 • Elektrostaciju tehnoloģiskās iekārtas
 • Tvaika un ūdens sildīšanas katli un utilizācijas katli
 • Tvaika un gāzes turbīnas
 • ūdens sagatavošanas sistēmas
 • Centralizētās siltumapgādes sistēmas

Siltuma un elektroenerģijas pārvade, sadale

 • elektropārvades līnijas ar spriegumu līdz 330 kV
 • sadales punkti un apakšstacijas ar spriegumu līdz 330 kV

Attīrīšanas iekārtas

Vides aizsardzības pasākumi

 • objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu ekoloģiskais pamatojums
 • vides aizsardzības pasākumu izstrādāšana uzņēmumiem
 • uzņēmumu vai iestāžu maksimāli pieļaujamo emisijas limitu projektu izstrādāšana
 • ūdens attīrīšanas sistēmas