Darbības virzieni

Būvniecība un arhitektūra

 • Arhitektūra
 • Būvkonstrukcijas
 • Rūpniecības ēkas un būves

Elektrotehnika, automātika, relejaizsardzība, sakari

 • Elektroapgāde
 • Elektropiedziņas
 • Optiskie sakaru kabeļi

Tehnoloģijas siltuma un elektroenerģijas ražošanā

 • Elektrostaciju tehnoloģiskās iekārtas
 • Tvaika un ūdens sildīšanas katli un utilizācijas katli
 • Tvaika un gāzes turbīnas
 • ūdens sagatavošanas sistēmas
 • Centralizētās siltumapgādes sistēmas

Siltuma un elektroenerģijas pārvade, sadale

 • elektropārvades līnijas ar spriegumu līdz 330 kV
 • sadales punkti un apakšstacijas ar spriegumu līdz 330 kV

Attīrīšanas iekārtas

Vides aizsardzības pasākumi

 • objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu ekoloģiskais pamatojums
 • vides aizsardzības pasākumu izstrādāšana uzņēmumiem
 • uzņēmumu vai iestāžu maksimāli pieļaujamo emisijas limitu projektu izstrādāšana
 • ūdens attīrīšanas sistēmas

Energoefektivitātes palielināšana. Energoaudits

 • Rūpniecības uzņēmumu energoaudits
 • Sabiedrisko un administratīvo ēku energoaudits (aprēķinu un instrumentālā metode)
 • Ēku enerģētiskā sertifikācija pēc Eiropas standartiem
 • Ēku celtniecības kvalitātes kontrole, izmantojot termovizoru
 • Elektroiekārtu (elektroģeneratoru, elektromotoru, slēdžu, transformatoru, elektrības pārvades līniju) apsekošana, izmantojot termovizoru
 • Elektroenerģijas kvalitātes kontrole un analīze elektroapgādes sistēmās
 • Sistēmiskas rūpniecisko objektu un ēku energoefektivitātes vadības metodes
 • Elektrības skaitītāju, strāvas transformatoru un sprieguma transformatoru metroloģiskā pārbaude ekspluatācijas vietās, izmantojot pārvietojamu augstsprieguma metroloģijas laboratoriju komerciālo elektroenerģijas uzskaites mezglu pārbaudei ar etaloniem un mērījumu parauglīdzekļiem dažādās sprieguma klasēs: 0,4 kV; 10(6) kV; 35 kV; 110 kV; 220 kV.

Operatīvā projektēšana un būvuzraudzība

 • Autoruzraudzības veikšana būvlaukumā
 • Projekta adaptācija saskaņā ar ES normām un vietējām projektēšanas normām
 • Darba projektēšanas grupu izveide būvlaukumā

Inženierģeoloģiskie pētījumi

Projektēšanas un izpētes darbu uzturēšana Iepriekšējās Projektēšanas un Darba Dokumentācijas stadijās:

 • Tehniskā uzdevuma un pētījumu programmas izstrāde
 • Lauka, kamerālo un laboratorijas pētījumu veikšanas kontrole
 • Pārskata dokumentācijas sagatavošana
 • Pārskata dokumentācijas saskaņošana uzraudzības iestādēs